Lähtökohta

WSP:n kolmen eri toimipisteen muutto uusiin yhteisiin tiloihin Pasilan Triplaan synnytti ison työkulttuurin muutoksen. Saimme olla mukana tukemassa muutosta, jonka seurauksena uudelle työyhteisölle luotiin toimintamallit sekä suunniteltiin niitä tukevat työtilat. WSP oli kasvanut vahvasti yritysostojen myötä, joten oli tärkeää luoda yhteistä kulttuuria sekä tukea laajan organisaation monialaisuutta. 

Työyhteisön ja yksiköiden edustajien haastatteluiden sekä havainnoinnin kautta kartoitimme tarpeet työtilojen ja -tapojen kehittämiselle. Huolellinen tarvekartoitus, avoin vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen mahdollistivat palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun etenemisen käsi kädessä. Lopputuloksena syntyi tilat, jotka ovat WSP:n näköiset: asiakastilat ovat edustavat ja vaikuttavat, kun taas työnteontiloissa saatiin kasvatettua tietoturvaa, huomioitiin monipuoliset työtavat sekä mahdollistettiin yhteistyö entistä paremmin.

Mitä tehtiin?

Projekti aloitettiin kartoittamalla hyvissä ajoin työnteon tarpeita, jotta ne voitiin huomioida uusia tiloja suunniteltaessa. Yhdessä tiimien edustajien kanssa pidimme työpajoja, joissa kävimme läpi tilatarpeita ja toiveita. Yhdessä loimme pelisääntöjä ja toimintamalleja työn sujuvuuden takaamiseksi sekä yhteisen työkulttuurin rakentumiseksi. 

Tiedon avoin jakaminen oli hankkeen kantavana teemana. Työntekijöitä varten järjestettiin tasaisin väliajoin tiedotustilaisuuksia, joissa kerrottiin suunnittelutyön etenemisestä sekä valmisteltiin ihmisiä muuttoa varten. 

Projektissa sekä tuettiin työyhteisöä muutoksessa että luotiin puitteet uusille työtavoille työympäristösuunnittelun keinoin. Työtilojen suunnittelua ohjasi tiimien välisen vuorovaikutuksen kasvattaminen. 

Työtiloissa siirryttiin kotipesämalliin ja jaettuihin työpisteisiin. Äänimaiseman luomiseen kiinnitettiin huomiota. Working cafe luotiin mahdollistamaan kahvittelun ja ruokailun lisäksi monipuolinen työnteko. Erilaiset paikat kohtaamisille kasvattavat yhteisöllisyyttä. Working cafessa on mahdollista järjestää myös yhteisiä tapahtumia ja vaikkapa jumpata työpäivän lomassa. 

Työntekijöille järjestettiin suunnitelmien kysely- ja kommentointimahdollisuuksia, jotta voitiin varmistaa suunnitelmien oikea suunta. Yhteistyöstäminen oli oleellista henkilöstön sitouttamisessa ja positiivisessa suhtautumisessa muutosta kohtaan.

Projektissa sekä tuettiin työyhteisöä muutoksessa että luotiin puitteet uusille työtavoille työympäristösuunnittelun keinoin.

Lopputulos

Työnteon tarvekartoitus toi esille runsaasti asioita, jotka pystyttiin huomioimaan työympäristösuunnittelun aikana. Pystyimme välittämään relevanttia tietoa työntekijöiden tarpeista asiakkaalle ja niihin pystyttiin reagoimaan ennen muuttoa. Lopputulos on tyylikäs, harkittu ja toimiva eri tehtävissä työskenteleville sekä vaikuttava kokemus vierailijoille.

Opastus ja lasiseinäteippaukset oli mietitty tiloihin sopivaksi.
Ikoni yhdessä tekstin kanssa ohjaa käyttämään eri tiloja.
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi